Conditii generale de vanzare

1. Generalităţi

   In lipsa unui contract intre parti, care sa stipuleze altfel, toate comenzile pentru produse şi servicii sunt acceptate de către S.C H&DMARK S.R.L, in conformitate cu urmatoarele Conditii Generale de Vanzare (prescurtat C.G.V). Niciun alt termen nu va fi acceptat decât cu acordul scris şi sub semnatura reprezentantului autorizat al S.C H&DMARK S.R.L.
   Aceste condiţii şi termeni de vânzare formează parte din orice contract între S.C H&DMARK S.R.L şi Client.
   S.C H&DMARK S.R.L poate corecta orice eroare fără a-l anunţa în prealabil pe Client.
   S.C H&DMARK S.R.L este furnizor de bunuri şi servicii B2B (pentru persoane juridice). Dacă totuşi persoanele fizice vor efectua achiziţii, se vor aplica condiţiile B2B

2. Obiectul vanzarii

   Se considera subinteles ca prin emiterea unei comenzi, sub orice forma: telefonic, prin fax, prin e-mail sau on-line, chiar si in forma combinata (ex: clientul comanda telefonic un echipament ofertat in scris, prin fax sau e-mail),  Clientul este de acord sa cumpere produsul / serviciul ofertat de Vanzator in cantitatile si la preturile ofertate.
   Vanzatorul si cumparatorul se obliga sa se instiinteze reciproc si sincer asupra destinatiei marfurilor, la nevoile pe care acestea urmeaza sa le satisfaca si precautiile pe care le impune utilizarea lor. Cumparatorul se obliga sa respecte instructiunile de utilizare a marfurilor.

3. Pretul. Modalitati de plata. Penalitati.

   Preturile echipamentelor si ale serviciilor ofertate sunt cele mentionate la momentul ofertarii pe acest site. Preturile nu contin cheltuielile de transport / expediere de la sediul S.C H&DMARK S.R.L la adresa precizata de catre Client.
   S.C H&DMARK S.R.L îşi rezervă dreptul de a aduce modificări oricând asupra preturilor, ca urmare a constatarii unor erori, modificări structurale sau de preţ, fără a fi obligat a anunţa în prealabil.
   Preturile sunt exprimate in valuta (euro), nu contin T.V.A (Taxa pe Valoarea Adaugata) si vor fi calculate in moneda nationala ( leu) la cursul specificat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua de facturare.

   Echipamentele si serviciile pot fi achitate in urmatoarele moduri:
-in avans (adica inainte de expedierea bunurilor) in baza unei facturi proforma emisa la solicitarea clientului. Factura proforma poate fi emisa pentru valoarea intreaga sau pentru o fractiune din valoarea bunurilor sau serviciilor.
In situatia achitarii "in avans", clientul beneficiaza de un discount de 5%, din valoarea (sau fractiunea din valoarea bunurilor sau serviciilor) calculata in lei.
-la receptie (adica la curier) - in momentul receptionarii bunurilor sau al prestarii serviciilor.
-la termen (adica la un interval de timp dupa receptia bunurilor sau a serviciilor prestate). Acest termen este stipulat pe factura cu care sa livreaza echipamentele.

   Daca cumparatorul nu plateste la termenele convenite in oferta sau mentionate pe factura, va suporta penalitati de intarziere de 0,5% pe zi intirziere, calculate la suma datorata.

4. Livrarea. Facturarea si expedierea marfurilor

   Termenul de livrare standard este cuprins între 1-15 zile lucrătoare. Clienţii vor primi confirmare de derulare a comenzii cu estimarea datelor de livrare. În cazul în care termenul de livrare nu se încadrează în nevoile clientului, acesta va trimite o cerere de anulare a poziţiei/cantităţii/comenzii respective în termen de 2 zile de la primirea confirmării de derulare.

   Expedierea se considera efectuata in momentul in care bunurile/echipamentele au fost predate la curier iar acesta a semnat de primirea lor pe un borderou / scrisoare de insotire / AWB. Vinzatorul se obliga sa instiinteze clientul de expediere si sa-i transmita numarul scrisorii de insotire / AWB-ului pentru a putea urmari expeditia.

   In afara situatiei in care exista alte agremente scrise intre reprezentantii S.C H&DMARK S.R.L si cei ai clientului, toate marfurile / bunurile / echipamentele sunt expediate insotite de factura.
   Livrarea se considera efectuata in momentul in care bunurile /echipamentele au fost predate de curier clientului la adresa indicata de acesta in momentul comenzii. Riscurile si responsabilitatile se transfera cumparatorului cu aceeasi data. Marfurile raman in proprietatea vanzatorului pina la achitarea integrala a facturilor.

5. Garantii

   Vinzatorul garanteaza pe cumparator contra viciilor aparente si ascunse ale marfurilor vindute pe o perioada de 24 luni, calculata de la data preluarii marfurilor, in conditiile exploatarii conform documentatiei.
   Garantia inceteaza in situatia in care cumparatorul, sau alta persoana, va face orice interventie asupra echipamentului sau va efectua reparatii in perioada de garantie.
   Cumparatorul este dator sa denunte vinzatorului, viciile aparente in termen de 2 zile de la preluarea marfurilor, iar viciile ascunse in termen de 2 zile de la descoperirea lor.
   Garantia nu se acorda in situatia in care echipamentul prezinta defecte sau deteriorari minore, care nu afecteaza functionalitatea aparatului.

6. Forta majora

   S.C H&DMARK S.R.L nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricarei din obligatiile care ii incumba, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de catre un eveniment imprevizibil la data primirii comenzii si ale carei consecinte sunt de neinlaturat sau extrem de costisitoare. Sunt considerate asemenea evenimente: razboiul, calamitatile naturale, grevele, restrictiile legale si oricare alt eveniment care este in afara controlului partilor.
   In situatia producerii unui astfel de eveniment, S.C H&DMARK S.R.L este obligata sa aduca la cunostiinta celeilate parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia toate masurile care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.
   Daca in termen de o luna de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a acestui comenzii, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

7. Litigii. Solutionarea litigiilor

   Se va incerca rezolvarea pe cale amiabila a tuturor neintelegerilor privind expediera, livrarea, garantia, componenta echipamentelor / bunurilor livrate.
In vederea solutionarii pe cale amiabila a diferendelor rezultate, reprezentantii vor aplica urmatoarea procedura :
- Notificarea: partea care a sesizat nereguli in derularea vanzarii va notifica acest fapt celeilalte parti, mentionand in scris toate elementele care pot fi semnificative / pot duce la lamurirea si la rezolvarea amiabila a evenimentului.
In cazul in care, desi o parte contractanta a initiat aceasta procedura, cealalta parte pastraza tacerea, notificarea (dublata de confirmarea de primire) trimisa de partea care a avut initiativa va fi folosita ca atare in solutionarea litigiului rezultat.
   Orice notificare/comunicare adresata de o parte, celeilalte, va fi considerata valabila daca va fi transmisa astfel:
- prin fax sau e-mail, caz in care comunicarea/notificarea se considera primita de destinatar in prima zi lucratoare, urmatoare celei in care a fost expediata;
- prin posta, cu confirmare de primire la sediul mentionat in prezentul contract.
In cazurile in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare instantelor de drept comun din raza de domiciliu a VANZATORULUI.

8. Clauze finale

Echipamentele neachitate raman proprietatea S.C. H&DMARK S.R.L pina in momentul achitarii lor integrale.